Tel.: +421 907 797 236

O projekte Násobilka dobra

Inšpiratívny manuál pre prácu s deťmi na školách a v rôznych organizáciach tretieho sektoru.

Milí pedagógovia a lektori,

manuál sme vytvorili so snahou pomôcť Vám motivovať deti k jednoduchým, ale zmysluplným malým skutkom, ktoré robia našu každodennosť krajšou. Jeho cieľom je u detí podporiť uvedomenie si svojej vlastnej hodnoty, rozvinúť ich každodennú všímavosť a empatiu, dodať im odvahu a potvrdiť zmysel toho, že pomáhať má význam.

Projekt Násobilka dobra vznikol v nadväznosti na dlhoročný projekt Detský čin roka s cieľom ďalej aktívne rozvíjať potenciál, ktorý ponúkajú listy s reálnymi príbehmi detí a ich dobrými skutkami.

Naše aktivity v praxi testovali viacerí inšpiratívni lektori a učitelia pracujúci priamo so znevýhodnenými deťmi v rozdielnych komunitách. Boli to deti zo sociálne znevýhodnených rodín, deti z rómskych komunít alebo žiaci špeciálnych základných škôl. Cieľom tohto projektu bolo na základe skúseností „z terénu“ vytvoriť inšpiratívny manuál pre pedagógov a inštruktorov pracujúcich s deťmi aj z tejto cieľovej skupiny.

Manuál sa skladá z úvodnej a záverečnej krátkej aktivity a troch hlavných aktivít, ktoré možno realizovať na viacerých vyučovacích hodinách, či časovo flexibilne prispôsobiť veku, psychickým, či fyzickým schopnostiam vašich žiakov. Návrhy aktivít a ich častí, sú takisto obsahovo navrhnuté s maximálnou mierou flexibilnosti, obsahujú vždy aj návrh jednoduchšieho variantu aktivity.

Súčasťou manuálu sú príklady spätnej väzby od spomínaných pedagógov a pedagogických pracovníkov, ktorí aktivity realizovali.

Zaujíma nás taktiež spätná väzba od Vás, ktorí budete aktivity ešte len realizovať. Každá aktivita vrátane úvodnej a záverečnej je ukončená tzv. „skúsenostným denníkom pedagóga“, materiálom, kde vy, pedagógovia, vyhodnotíte aktivity a zaznamenáte vaše pozorovania, pocity, detské reakcie a čokoľvek, čo považujete v tejto súvislosti za zaujímavé. Tento materiál vrátane „skúsenostného denníka“ bude ďalej slúžiť ako inšpirácia pre ďalších učiteľov. Dôležitou súčasťou projektu je fotodokumentácia projektu - fotografie, prípadne krátke videá, ktoré by sme mohli v rámci projektu zverejniť. Radi privítame akékoľvek vaše návrhy a nápady na zlepšenie, doplnenie a zefektívnenie aktivít, napíšte nám, čo môžeme urobiť lepšie (ideálne mailom na sasa.petrovicka@detskycin.sk)

Eva Specogna Kotláriková, Saša Broadhurst–Petrovická

Násobilka dobra 


Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2021. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka