Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

Modelové hodiny etickej výchovy

Milí pedagógovia,

v rámci Detského činu roka 2014 sme pre vás po prvýkrát pripravili metodické materiály k desiatim ukážkovým vyučovacím hodinám, na ktorých môžete ďalej pracovať s listami detí a ich dobrými skutkami. Vyučovacie hodiny vychádzajú  z medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania ISCED pre Etickú výchovu na základných školách, môžu byť však použité aj na hodinách náboženskej výchovy alebo slovenského jazyka.  Pri každej vyučovacej hodine je uvedený odporučený ročník, jeho určenie je však viac-menej orientačné, a aktivitu možno prispôsobiť a realizovať aj pri inej vekovej kategórii.

V roku 2019 sme vytvorili 5 nových modelových hodín etickej výchovy na základe tematických celkov iŠVP rovnako s využitím reálnych príbehov o dobrých skutkoch detí.

V roku 2021/2022 v spolupráci s Nadáciou Orange sme pre Vás pod názvom AKO POMÁHAŤ ONLINE pripravili nových 5 modelových vyučovacích hodín zameraných na možnosti konania dobrých skutkov v online prostredí, bezpečné používanie internetu a rozvoj digitálnych zručností. 

Vyučovacie hodiny sú pripravované v súčinnosti s inovatívnymi vzdelávacími metódami zameranými na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Prajeme Vám a Vašim žiakom krásne zážitky na vyučovacích hodinách s príbehmi Detského činu roka  a veľa inšpirácie pri konaní vlastných dobrých skutkov

Eva Specogna Kotláriková
autorka metodického materiálu

Alexandra Broadhurst-Petrovická
O.Z. Detský čin roka

NOVÉ MODELOVÉ HODINY ETICKEJ VÝCHOVY

 • Aktivita 1: AKO SA MÁŠ? (PDF)
  Tematický celok iŠVP: Kognitívna a emocionálna empatia
  Vysvetlenie pojmu empatia a jej dôležitosť v medziľudských vzťahoch, vysvetlenie, čo ovplyvňuje empatiu, používanie prvkov aktívneho počúvania v komunikácii, diskutovanie o dôvodoch empatie pri riešení problémov
  Kľúčové slová: empatia, faktory ovplyvňujúce empatiu, empatia v modelových situáciách, počúvanie a empatia
 • Aktivita 2: POMÁHAME TVORIVO (PDF)
  Tematický celok iŠVP: Tvorivosť v medziľudských vzťahoch
  Vysvetlenie miesta tvorivosti v medziľudských vzťahoch, vymyslenie  spôsobov riešenia problémových situácií, ocenenie tvorivosti vo filantropie
  Kľúčové slová: tvorivosť a iniciatíva, faktory tvorivosti, tvorivosť v medziľudských vzťahoch
 • Aktivita 3: AKO (SA) OCHRÁNIŤ (PDF)
  Tematický celok iŠVP: Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory
  Zdôvodnenie významu asertivity v každodennom živote, charakterizovanie  asertívnych techník, simulovanie príkladov presadenia sa v rôznych situáciách, prezentovanie príkladov riešenia konfliktov
  Kľúčové slová: asertivita, asertívne techniky, asertívne práva, manipulácia a tlak skupiny
 • Aktivita 4: INŠPIRATÍVNA INAKOSŤ (PDF)
  Tematický celok iŠVP: Vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom
  Prejaviť pochopenia pre starých a chorých ľudí, zdôvodnenie potreby akceptácie inakosti, diskutovanie o prínose rôznorodosti ľudí pre spoločnosť
  Kľúčové slová: sociálna empatia, vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným, obmedzenia a prednosti v chorobe a v starobe, odlišnosti a generačné rozdiely
 • Aktivita 5: MALÉ VEĽKÉ ZMENY (PDF)
  Tematický celok iŠVP: Etické aspekty ochrany prírody
  Zdôvodnenie osobnej zodpovednosti každého človeka za životné prostredie, vytvorenie projektu ochrany prírody v miestnej lokalite,realizovanie konkrétne žiackej ochranárskej aktivity
  Kľúčové slová: ekosystém, vnímanie prírody, ľudská činnosť a životné prostredie, zodpovednosť za prírodu

 

Pripravili sme 10 modelových hodín etickej výchovy na základe vybraných tém ISCED a listov o dobrých skutkoch detí.

Model každej vyučovacej hodiny je možné jednoducho vytlačiť a použiť v rámci vyučovacieho procesu.

 • Aktivita 1: Čoho som schopný sa vzdať pre iných (PDF)
  Témy ISCED: Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých
  Pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach, pozitívne hodnotenie najbližších (rodina, kamaráti, učitelia...), hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných, ich verbálne vyjadrenie, prípadne písomné vyjadrenie pozitív iných, reflexia dobra alebo úvaha nad dobrom, ktoré od iných prijímame. Úcta k postihnutým, starým, chorým a pod.
 • Aktivita 2: Kde všade pomáhať? (PDF)
  Témy ISCED: Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva
  Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky pre ľudskú tvorivosť (pohybová, výtvarná, imitačná, literárna, prosociálna...) radosť z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva v medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich spolužiakov, pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi...).
 • Aktivita 3: Projekt „Ako pomôcť?“ (PDF)
  Témy ISCED: Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva
  Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky pre ľudskú tvorivosť (pohybová, výtvarná, imitačná, literárna, prosociálna...) radosť z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva v medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich spolužiakov, pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi...).
 • Aktivita 4: Výstava: „Ekológia – ako sa ma týka?“ (PDF)
  Témy ISCED: Etické aspekty ochrany prírody
  Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku všetkým formám života, dôležitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu do prírody po nás, či už o týždeň, alebo o sto rokov...) ekologická etika z pohľadu žiaka (zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť prírodu konkrétnou citlivosťou v bežných životných situáciách – tečúci vodovodný kohútik, zbytočne zažaté svetlo).
 • Aktivita 5: Ochrana slabších (PDF)
  Témy ISCED: Zvládnutie asertivity
  Asertivita ako súčasť komunikácie. Spôsoby správania v kolíznych situáciách – pasívne, agresívne a asertívne. Vysvetlenie podstaty asertivity – pokojné presadzovanie svojich názorov bez toho, aby sme ubližovali inému. Výhody a nevýhody všetkých troch typov správania. Asertivitou odbúravame agresivitu, bránime svoje práva, bránime sa proti manipulácii a útokom a učíme sa vyjadriť svoj názor.
 • Aktivita 6: Triedny hrdina každodennosti (PDF)
  Témy ISCED:
  Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre

  Vysvetlenie pojmov vzor, model, idol. Pozitívne a negatívne vzory. Pozitívne vzory správania v histórii, literárne vzory, filmoví hrdinovia. Rozvíjať schopnosť mravného úsudku na modeloch správania, ktoré sú prezentované v médiách. Čo je to dobro a zlo v ľudskom živote? Ako sa prejavuje na správaní jednotlivcov a skupín, s akými dôsledkami pre jednotlivca a skupiny?
  Pozitívne vzory v každodennom živote
  Vedieme žiakov k citlivosti na vnímanie ľudí okolo seba, anonymný hrdina. Moje okolie a dobrí ľudia, čo si na nich najviac cením? Ako by som chcel žiť a ako nie, ako kto a prečo? Prečo sa mi nedarí byť taký ako oni? Každý človek je pozvaný k naplneniu svojho života dobrom originálnym spôsobom. Môžem byť aj ja vzorom pre iných?
 • Aktivita 7: Dobrý pocit (PDF)
  Témy ISCED: Prosociálne správanie
  Komponenty prosociálneho správania: - správanie v prospech druhého, správanie bez očakávania protislužby, alebo vonkajšej odmeny, správanie podporujúce reciprocitu, správanie, ktoré nenaruší identitu osoby, ktorá sa správa prosociálne. Druhy prosociálneho správania: pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo.
 • Aktivita 8: Prečo doma pomáhame? (PDF)
  Témy ISCED: Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine
  Hlbšie poznanie vlastnej rodiny (ako poznám svoju matku, svojho otca, súrodencov...). Uplatňovanie sociálnych zručností v rámci rodiny (byť empatickým, otvorene a citlivo komunikovať, byť asertívnym...). Zdravá a nezdravá kritickosť. Reflexia nad vlastnou kritickosťou v rodine. Pochopenie rodičov a súrodencov, dobré vzťahy v rodine, tolerancia a rešpektovanie autority, vzťahy medzi súrodencami. Rešpektovanie pravidiel hry (práva a povinnosti) v rodine.
 • Aktivita 9: Ako sa žije s postihnutím? (PDF)
  Témy ISCED: Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne narušeným ľuďom.
  Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie spomínanými ľuďmi. Ochota chápať ich potreby, ale aj vidieť ich možnosti a bohatstvo, ktoré môžu odovzdať ostatným. Tolerancia, rešpektovanie odlišností, generačné rozdiely.
 • Aktivita 10: Krízová situácia – ohrozenie života (PDF)
  Ako postupovať pri záchrane života - manuál pripravený na základe listov detí a reálnych situácií spojených so záchranou ľudského života.

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
ARICOMA
Mediálny partner:
nadaciaorange
Copyright © 2024. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka