Tel.: +421 907 797 236

Modelové hodiny etickej výchovy

Milí pedagógovia,

v rámci Detského činu roka 2014 sme pre vás po prvýkrát pripravili metodické materiály k desiatim ukážkovým vyučovacím hodinám, na ktorých môžete ďalej pracovať s listami detí a ich dobrými skutkami. Vyučovacie hodiny vychádzajú  z medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania ISCED pre Etickú výchovu na základných školách, môžu byť však použité aj na hodinách náboženskej výchovy alebo slovenského jazyka.  Pri každej vyučovacej hodine je uvedený odporučený ročník, jeho určenie je však viac-menej orientačné, a aktivitu možno prispôsobiť a realizovať aj pri inej vekovej kategórii.

Vyučovacie hodiny sú pripravované interaktívne so zapojením techník ako brainstorming alebo mentálna mapa, bližšie informácie k nim nájdete tu.

Prajeme Vám a Vašim žiakom krásne zážitky na vyučovacích hodinách s príbehmi Detského činu roka  a veľa inšpirácie pri konaní vlastných dobrých skutkov

Eva Specogna Kotláriková
autorka metodického materiálu

Alexandra Broadhurst-Petrovická
O.Z. Detský čin roka

Pripravili sme 10 modelových hodín etickej výchovy na základe vybraných tém ISCED a listov o dobrých skutkoch detí.

Model každej vyučovacej hodiny je možné jednoducho vytlačiť a použiť v rámci vyučovacieho procesu.

 • Aktivita 1: Čoho som schopný sa vzdať pre iných (PDF)
  Témy ISCED: Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých
  Pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach, pozitívne hodnotenie najbližších (rodina, kamaráti, učitelia...), hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných, ich verbálne vyjadrenie, prípadne písomné vyjadrenie pozitív iných, reflexia dobra alebo úvaha nad dobrom, ktoré od iných prijímame. Úcta k postihnutým, starým, chorým a pod.
 • Aktivita 2: Kde všade pomáhať? (PDF)
  Témy ISCED: Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva
  Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky pre ľudskú tvorivosť (pohybová, výtvarná, imitačná, literárna, prosociálna...) radosť z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva v medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich spolužiakov, pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi...).
 • Aktivita 3: Projekt „Ako pomôcť?“ (PDF)
  Témy ISCED: Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva
  Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky pre ľudskú tvorivosť (pohybová, výtvarná, imitačná, literárna, prosociálna...) radosť z tvorivosti, tvorivosť a iniciatíva v medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich spolužiakov, pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi...).
 • Aktivita 4: Výstava: „Ekológia – ako sa ma týka?“ (PDF)
  Témy ISCED: Etické aspekty ochrany prírody
  Vnímanie prírody, obdiv a úcta ku všetkým formám života, dôležitosť ochrany prírody z hľadiska prosociálnosti (úcta k tým, čo prídu do prírody po nás, či už o týždeň, alebo o sto rokov...) ekologická etika z pohľadu žiaka (zber odpadu, neznečisťovať okolie, šetriť prírodu konkrétnou citlivosťou v bežných životných situáciách – tečúci vodovodný kohútik, zbytočne zažaté svetlo).
 • Aktivita 5: Ochrana slabších (PDF)
  Témy ISCED: Zvládnutie asertivity
  Asertivita ako súčasť komunikácie. Spôsoby správania v kolíznych situáciách – pasívne, agresívne a asertívne. Vysvetlenie podstaty asertivity – pokojné presadzovanie svojich názorov bez toho, aby sme ubližovali inému. Výhody a nevýhody všetkých troch typov správania. Asertivitou odbúravame agresivitu, bránime svoje práva, bránime sa proti manipulácii a útokom a učíme sa vyjadriť svoj názor.
 • Aktivita 6: Triedny hrdina každodennosti (PDF)
  Témy ISCED:
  Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre

  Vysvetlenie pojmov vzor, model, idol. Pozitívne a negatívne vzory. Pozitívne vzory správania v histórii, literárne vzory, filmoví hrdinovia. Rozvíjať schopnosť mravného úsudku na modeloch správania, ktoré sú prezentované v médiách. Čo je to dobro a zlo v ľudskom živote? Ako sa prejavuje na správaní jednotlivcov a skupín, s akými dôsledkami pre jednotlivca a skupiny?
  Pozitívne vzory v každodennom živote
  Vedieme žiakov k citlivosti na vnímanie ľudí okolo seba, anonymný hrdina. Moje okolie a dobrí ľudia, čo si na nich najviac cením? Ako by som chcel žiť a ako nie, ako kto a prečo? Prečo sa mi nedarí byť taký ako oni? Každý človek je pozvaný k naplneniu svojho života dobrom originálnym spôsobom. Môžem byť aj ja vzorom pre iných?
 • Aktivita 7: Dobrý pocit (PDF)
  Témy ISCED: Prosociálne správanie
  Komponenty prosociálneho správania: - správanie v prospech druhého, správanie bez očakávania protislužby, alebo vonkajšej odmeny, správanie podporujúce reciprocitu, správanie, ktoré nenaruší identitu osoby, ktorá sa správa prosociálne. Druhy prosociálneho správania: pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo.
 • Aktivita 8: Prečo doma pomáhame? (PDF)
  Témy ISCED: Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine
  Hlbšie poznanie vlastnej rodiny (ako poznám svoju matku, svojho otca, súrodencov...). Uplatňovanie sociálnych zručností v rámci rodiny (byť empatickým, otvorene a citlivo komunikovať, byť asertívnym...). Zdravá a nezdravá kritickosť. Reflexia nad vlastnou kritickosťou v rodine. Pochopenie rodičov a súrodencov, dobré vzťahy v rodine, tolerancia a rešpektovanie autority, vzťahy medzi súrodencami. Rešpektovanie pravidiel hry (práva a povinnosti) v rodine.
 • Aktivita 9: Ako sa žije s postihnutím? (PDF)
  Témy ISCED: Vzťah k chorým, starým, postihnutým, mentálne alebo morálne narušeným ľuďom.
  Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie spomínanými ľuďmi. Ochota chápať ich potreby, ale aj vidieť ich možnosti a bohatstvo, ktoré môžu odovzdať ostatným. Tolerancia, rešpektovanie odlišností, generačné rozdiely.
 • Aktivita 10: Krízová situácia – ohrozenie života (PDF)
  Ako postupovať pri záchrane života - manuál pripravený na základe listov detí a reálnych situácií spojených so záchranou ľudského života.

Partneri projektu

Strategický partner:
nadacia-orange2
Generálny partner:
Autocont
Mediálny partner:
nadaciaorange
Partneri:

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2020. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka