Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Tel.: +421 907 797 236

Zaujímavé linky

Vybrali sme internetové stránky, ktoré nás zaujali. Sú o aktivitách, projektoch a iniciatívach, ktoré sa nám zdajú byť mimoriadne  inšpiratívne  a môžu slúžiť ako zdroje informácii, či motivácii pre Vás i pre deti.

Zaujímavé linky sme zoradili podľa jednotlivých kategórii projektu Detský čin roka.

Samostatne sú vybrané internetové linky pre pedagógov.

Pošlite nám zaujímavé linky, ktoré vás inšpirovali pri práci s deťmi. Radi ich doplníme.

1. kategória – Záchrana ľudského života

Prvá pomoc / Krajina záchrancov
www.prvapomoc.sk
Základy prvej pomoci sú také jednoduché, že sa ich dokážu naučiť aj deti. Ich spontánne reakcie a odvaha v situáciách, keď o živote rozhodujú sekundy, však mnohým dospelým chýba. Webová stránka po núka prehľad základných vedomostí o postupoch prvej pomoci (vrátane online kurzu prvej pomoci).

National emergency center
www.emergency-slovakia.sk
Stránka Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky obsahuje okrem iného aj návody na to ako postupovať v rôznych krízových situáciách (dusenie, masívne krvácanie, resuscitácia, úrazy bleskom...atď. )

Slovenský červený kríž
www.redcross.sk
Slovenský červený kríž je pobočkou medzinárodnej organizácie Červený kríž, ktorá sa už viac ako 150 rokov (založený v roku 1859) zaoberá prevažne zdravotníckou pomocou vo vojnových konfliktoch. Jej aktivita sa postupne rozšírila aj na sociálnu činnosť, dobrovoľníctvo, krízový manažment a humanitárnu pomoc atď.

Mladý záchranár
www.zachranari.sk
Projekt Škola mladých záchranárov vznikol z iniciatívy združenia RESCUE TEAM SLOVAKIA a eSlovakia za podpory spoločností Millennium 000 a AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. V rámci projektu vychádza aj časopis Mladý záchranár pre deti a mládež, jeho súčasťou je aj e–learningová aplikácia propagujúcu záchranársku problematiku najmä u detí a mládeže.

2. kategória – Pomoc v rodine

pomoc.sk
www.pomoc.sk
Cieľom tejto združenej linky pomoci je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií. Linka pomoci Pomoc.sk vznikla združením Linky detskej istoty Unicef a linky pomoci projektu Zodpovedne.sk. Cieľom linky Pomoc.sk je zastrešiť aj ďalšie projekty, nepretržitého telefonického poradenstva.

Kolobeh života
www.kolobehzivota.sk
Občianske združenie Kolobeh života má za cieľ poskytnúť potrebné informácie, poradenstvo v smútení, „sprievodnú ruku“, priestor užitočnosti, ľudskú a odbornú spolupatričnosť prostredníctvom týchto aktivít : webová stránka, blog, individuálne a skupinové terapie pre rodiny, svojpomocné skupiny, dobrovoľníctvo, letné tábory pre deti…

Plamienok
www.plamienok.sk
Nezisková organizácia Plamienok pomáha nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám, poskytuje im komplexnú starostlivosť (lekársku, ošetrovateľskú, psychologicko – sociálnu a duchovnú) v ich domácom prostredí.

Dobrý anjel
www.dobryanjel.sk
Dobrý anjel je darcovský portál, zameraný na pomoc chorým rodinám vo finančnej núdzi. Vďaka príspevkom darcov majú možnosť lepšie financovať liečbu, cestovné náklady a iné výdavky spojené so zákernými chorobami (detská mozgová obrna, cystická fibróza, chronické zlyhanie obličiek, svalová dystrofia Duchenne, Downov syndróm...atď.)

3. kategória – Pomoc rovesníkom

Úsmev ako dar
www.usmev.sk
Spoločnosť Úsmev ako dar sa od začiatku svojho vzniku, od roku 1982 snaží postupne napĺňať svoje hlavné motto: „… aby každé dieťa malo rodinu.“ Ich pomoc je zameraná aj na mladých dospelých po podchode z detského domova, rodinám v ohrození, náhradným rodinám, a deťom v detských domovoch.

Rozum a cit
www.rozumacit.sk
Hlavným poslaním nadácie Rozum a cit je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred rodiny. Podporuje preto pestúnske a profesionálne náhradné rodiny, ktoré sú pre mnohé opustené, týrané, zanedbávané, postihnuté deti, deti z detských domovov, internátnych a iných špeciálnych inštitúcií jedinou možnosťou ako získať vlastnú rodinu.

Provida
www.nadaciaprovida.sk
Nadácia Provida podporuje spoločenskú angažovanosť a aktivizmus orientované na filantropické ciele. Programovými piliermi nadácie sú podpora talentovaných osobností, investície so spoločenským dopadom a podpora komunitných iniciatív.

Tvoj Buddy
www.tvojbuddy.sk/sk
Projekt nadácie Provida je o vzťahu, kamarátstve, ktoré sa vytvorí medzi dieťaťom z detského domova vo veku 6 – 16 rokov a dobrovoľníkom, ktorý by sa stal jeho starším kamarátom – vzorom či mentorom. Vzťah je založený na pomoci, usmerňovaní, trávení voľného času a v konečnom dôsledku o pomoci integrovať sa do spoločnosti.

Magna
www.magna.sk
Magna Deti v núdzi (MAGNA) je slovenská humanitárna organizácia, ktorej poslaním je zabezpečovať lekársku a sociálnu pomoc deťom a ich rodinám v krízových oblastiach sveta, realizovať humanitárne a dlhodobé projekty vo svete zamerané na pomoc ľuďom v núdzi spôsobenej, či už chudobou, chorobami, vojnou alebo ekologickou devastáciou a to bez ohľadu na etnickú, náboženskú, či rasovú príslušnosť.

Nadácia pre deti Slovenska
www.nds.sk
Nadácia pre deti Slovenska je nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na pomoc deťom a mladým ľuďom. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Veľký dôraz kladie aj na podporu preventívnej práce pri predchádzaní problémov a systematické vzdelávanie dospelých, ktorí sa venujú deťom.

Divé maky
www.divemaky.sk/sk
Nezisková organizácia Divé maky (predtým občianske združenie) pomáha talentovaným rómskym deťom, ktorým ich rodinné alebo sociálne podmienky nedovoľujú tento dar rozvíjať. Dostávajú tu šancu na vzdelanie a motiváciu k lepším výkonom, vďaka čomu z nich môžu vyrásť úspešní mladí ľudia, ktorí sami budú môcť pomáhať komunite, z ktorej pochádzajú.

Slovenský výbor Unicef
www.unicef.sk
UNICEF Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom.

Ľudiaľuďom.sk
www.ludialudom.sk
ĽudiaĽuďom.sk je prvý otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, či právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom. O tom, ktoré výzvy budú podporené rozhodujú samotní darcovia, ktorí príspevky posielajú konkrétnemu príjemcovi. Ten dostáva vždy celú sumu daru.

Kamoši z webu
www.kamosizwebu.sk
Jeden z projektov ludialudom.sk zameraný na pomoc deťom a mladým ľuďom s financovaním ich snov a potrieb, ktoré si vzhľadom na rodinnú finančnú situáciu nemôžu dovoliť (cestovné do školy, učebné pomôcky, športová výstroj...atď.) Pomoc je i tu priama a adresná a príjemca dostáva celú sumu daru.

Druhý krok
www.druhykrok.eu
Projekt Druhý krok je program zameraný na sociálnoe-mocionálny rozvoj detí v materských školách a na 1. stupni základných škôl. Prostredníctvom vyškolených pedagógov má za úlohu naučiť deti rozpoznávať emócie, vedieť o nich hovoriť a hlavne vcítiť sa do situácie iného. Program ponúka riešenie na súčasný problém v školách, kde čím ďalej, tým viac narastá agresivita, šikana, útoky na učiteľov a intolerancia voči odlišnostiam.

4. kategória – Pomoc ľuďom

Človek v ohrození
www.clovekvohrozeni.sk/sk/
Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, ktorej poslaním je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Ich aktivity možno rozdeliť do štyroch skupín: humanitárna pomoc, rozvojová spolupráca, podpora ľudských práv a globálne vzdelávanie na Slovensku.

Nadácia Orange
www.nadaciaorange.sk
Nadácia Orange sa zameriava v širokom spektre aktivít na zlepšovanie života jednotlivcov i komunít. Ponúka granty v oblasti vzdelávanie, sociálnej inklúzie, komunitného rozvoja, vytvára fond pre sociálne slabých a chorých, špeciálnou kategóriou je grand pre optimistov, ktorý je otvorený dobrým nápadom z rôznych oblastí.

Pomoc jeden druhému / Som dobrovoľník
www.pomocjedendruhemu.sk/dobrovolnictvo
Projekt „Som dobrovoľník“ je o spoločnom trávení voľného času dobrovoľníkov s handicapovanými vo vybraných centrách a školách trnavského kraja. Cieľom projektu je hľadanie kamarátov – dobrovoľníkov, ktorí chcú stráviť hodinku týždenne s handicapovanými a podporiť tak vzájomnú integráciu. „Byť tam“, vidieť, zažiť a najmä spoznať ich život.

Liga proti rakovine
www.lpr.sk
Liga proti rakovine je od svojho vzniku v roku 1990 súčasťou programu Európa proti rakovine. Zapája sa do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a je iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie a boja proti rakovine. Každoročne organizuje Deň narcisov – deň kedy je širokej verejnosti umožnené symbolicky prispieť na tento účel.

Belasý motýľ
www.belasymotyl.sk
Organizátorom kampane Belasý motýľ je občianske združenie Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR jediná špecifická organizácia detí a dospelých so svalovou dystrofiou a iným nervovosvalovým ochorením. Svojim členom poskytuje odborné aj ľudské zázemie so snahou zmierniť rozsiahle dôsledky ťažkého telesného postihnutia.

Liga za duševné zdravie
www.dusevnezdravie.sk
Liga za duševné zdravie je nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb s cieľom aktívnej podpory duševného zdravia. Medzi ich aktivity patrí organizácia rôznych typov destigmatizačných podujatí zameraných na osvetu v oblasti duševného zdravia a taktiež Dní nezábudiek, v rámci ktorých má široká verejnosť možnosť symbolicky finančne prispieť na pomoc v tejto oblasti.

Ľudiaľuďom.sk
www.ludialudom.sk
ĽudiaĽuďom.sk je prvý otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, či právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom. O tom, ktoré výzvy budú podporené rozhodujú samotní darcovia, ktorí príspevky posielajú konkrétnemu príjemcovi. Ten dostáva vždy celú sumu daru.

5. kategória – Pomoc v prírode

Sloboda zvierat
www.slobodazvierat.sk
Nadšenie a láska skupiny ľudí k zvieratám stáli na začiatku rozhodnutia založiť organizáciu Sloboda zvierat. Po 19 rokoch práce pre zvieratá sa počet takýchto ľudí rozrástol na niekoľko tisíc. Dnes má Sloboda zvierat centrum v Bratislave, viacero pobočiek po celom Slovensku a vyvíja množstvo aktivít. Jej cieľom je zastaviť krutosti na zvieratách a presadzovať zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat.

Zelená škola
www.zelenaskola.sk
Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Živica
www.zivica.sk
Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Nájdete ich v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Nadácia Ekopolis
www.ekopolis.sk
Víziou nadácie Ekopolis je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Nadácia Ekopolis má 23ročné  skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržteľnosť. Bez zbytočnej byrokracie,  pružne  podporuje  projekty a činnosť stoviek mimovládnych neziskových organizácií, podľa ich aktuálnych potrieb.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
www.sopsr.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je osobitnou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň. Spolupracuje najmä s inými odbornými inštitúciami, zameranými na starostlivosť o životné prostredie a ochranu prírody a krajiny, speleológiu a príbuzné vedné disciplíny.

Greenpeace Slovensko
www.greenpeace.org/slovakia/sk/
Greeenpeace je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá používa nenásilnú formu protestu, aby upozornila na problémy životného prostredia. Hlavné princípy Greenpeace sú
prinášať svedectvo o ničení životného prostredia, používanie nenásilnej konfrontácie na zvýšenie množstva a kvality verejnej diskusie. Pri poukazovaní na hrozby pre životné prostredie a hľadaní riešení Greenpeace nemá stálych partnerov ani protivníkov a zabezpečuje si tak finančnú nezávislosť od politických alebo komerčných záujmov.

Recyklohry
www.recyklohry.sk
Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku (ďalej len „školy“) tak, aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.

Zelený bod
www.zelenybod.sk
Zelený bod je medzinárodne registrovaná obrazová ochranná známka. Jej umiestnenie na obaloch výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému Zelený bod, ktorého hlavnou úlohou je najmä ale nie len podpora triedeného zberu a osveta obyvateľstva, teda najmä ale nie len poradenstvo pre spotrebiteľov a podniky v otázkach životného prostredia a odpadov.

6. kategória – Dobrý nápad

Centrum pre filantropiu
www.cpf.sk
Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj a kultivácii darcovstva  a občianskej spoločnosti na Slovensku. Svojimi aktivitami chce centrum dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem. Svojimi aktivitami spája tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje s tými, ktorí pomoc potrebujú, rozvíja a rozširuje myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.

Dobrovoľníctvo.sk
www.dobrovolnictvo.sk
Mimovládna organizácia Dobrovoľníctvo.sk spravuje rovnomenný portál, umožňujúci záujemcom o dobrovoľnícku činnosť skontaktovať sa a nájsť priestor na dobrovoľnícku činnosť. Portál ponúka dobrovoľnícke aktivity pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, pre organizácie a pre firmy.

Hobby portál
www.hobbyportal.sk
Cieľom Hobbyportalu je spájať čo najviac koníčkov, ktoré spájajú čo najviac ľudí. Funguje na otvorenom princípe, kde sa môžete podeliť o svoje zážitky a skúsenosti so svojim hobby aj Vy! Na stránke je vítaný každý zaujímavý príspevok (článok alebo video), ktorý bude pre ostatných návštevníkov obohatením.

7. kategória – Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin a všeobecné linky

Dobrá škola
www.dobraskola.sk
Projekt Dobrá škola je neziskový projekt, ktorého cieľom je podpora moderného a inovatívneho vzdelávania, zvýšenie využitia internetu a informačnokomunikačných technológií vo vzdelávacom procese, hlavne pri kontakte škola rodič a škola – žiak. Prístup k informáciám a k našej ponuke je pre pilotné školy bezplatný. Pre ostatné školy je vecou dohody so SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu podľa rozsahu poskytovaných služieb (napr. spolufinancovaním režijných nákladov IT technika, ktorý sa bude o danú školu starať).

AT PUBLISHING / Vydavateľstvo odbornej pedagogickej literatúry
www.atpublishing.sk
V oblasti pedagogickej literatúry sa vydavateľstvo zameriava hlavne na publikácie určené učiteľom a pedagógom pre prácu s deťmi predškolského a mladšieho školského veku, ako aj samotným deťom, ich rodičom či vychovávateľom. Knihy majú za cieľ rozvíjať u detí vzťah k ľudovým tradíciám, piesňam a tancom. Taktiež sú nástrojom na precvičovanie ich jazykových schopností a písomného prejavu.

eduworld.sk
www.eduworld.sk
Cieľom eduoworld.sk je umožniť rodičom i študentom vyjadriť svoj názor a odporučiť či neodporučiť vzdelávaciu inštitúciu či ich jednotlivé služby. Snažíme sa tiež o to, aby na portáli užívatelia nachádzali mnohé informácie z oblasti vzdelávania aj v podobe článkov či prostredníctvom fóra, napr. ako sa jednoduchšie, zdarma či s minimálnymi nákladmi vzdelávať a rozvíjať.

EDULAB
www.edulab.sk
EDULAB je unikátne centrum moderných technológií priamo v centre Bratislavy. Hlavným cieľom centra EDULAB je zvýšiť popularitu využívania moderných vzdelávacích technológií na školách a ukázať prínosy a význam pre skutočnú modernizáciu vzdelávania.

LEAF
www.leaf.sk
LEAF je nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Jej cieľom je prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

Indícia
www.indicia.sk
Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na slovenských školách. Jej cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu. Indícia organizuje Letné školy Moderných učiteľov, Roadshow Moderný učiteľ, konferenciu Učíme pre život, prevádzkuje Kluby Moderných učiteľov a Klub škôl Pallas Athena, a tiež aj portály ucimeprezivot.sk, ucmeradi.sk a skola21.sk.

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
www.raabe.sk
Odborné nakladateľstvo s 15 ročnými skúsenosťami v oblasti školstva, vzdelávania a poradenstva. Poskytuje kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a tiež pre všeobecných a odborných lekárov.

Školský portál
www.skolskyportal.sk
Poslaním odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. je ponúkať dôležité informácie v prehľadnej forme a prispieť tak k zjednodušeniu a zvýšenej efektivite práce pedagógov. Stránkou Školský portál tento vzťah ešte prehlbuje – ponúka nielen aktuálne informácie, ale aj priestor na vyjadrenie názorov, na výmenu skúseností a diskusiu s kolegami.

O škole
www.oskole.sk 
Portál www.oskole.sk je miestom, kde žiaci a študenti, ale aj učitelia či rodičia nájdu všetko, čo súvisí so školou. Je skvelým zdrojom referátov, cvičných testov, vypracovaných učív, študujúci tu nájdu vypracované okruhy maturitných otázok. Okrem toho tu záujemcovia nájdu nielen veľa užitočných informácií, ale môžu sa aj zabaviť či skontaktovať so svojimi spolužiakmi. Ako jediný ponúka unikátne videolekcie, v ktorých priamo pedagógovia vysvetľujú konkrétne učivo.

edeti
www.oskole.sk/edeti
Celoročná osvetová kampaň edeti je pokračovaním dlhoročných aktivít spoločnosti Orange v oblasti ochrany detí pred rizikami komunikačných technológií. Jej súčasťou bude celoslovenská kampaň v médiách, vzdelávanie pedagógov, žiakov i rodičov, nové učebné materiály, nová webová stránka, a tiež unikátna výstava Internetovedeti.

Zodpovedne.sk
www.zodpovedne.sk
Stránka komplexne spracováva problematiku bezpečného a zodpovedného používania internetu. Je cenným zdrojom informácií a materiálov pre rodičov, učiteľov i deti.

8. kategória – Dobrý čin na nete

Portál Beznastrah.online
www.beznastrah.online
Orange si všetky nástrahy kyberpriestoru dlhodobo uvedomuje a už viac ako 15 rokov sa intenzívne venuje podpore bezpečného a zodpovedného používania komunikačných technológií. V spolupráci s odborníkmi, psychológmi pripravil nový portál beznastrah.online. Má za cieľ pomôcť predovšetkým rodičom a všetkým, ktorí pracujú s deťmi a záleží im na ich vývoji, prinášať informácie o rizikách a nástrahách internetu a ponúkať rady a odporúčania, ako ich eliminovať.
Používatelia na portáli nájdu tiež Online poradňu, ktorá bude v spolupráci s odborníkmi z IPčko poskytovať bezplatné, anonymné, non-stop poradenstvo v otázke bezpečnosti a správania detí na internete priamo od psychológov. Učitelia a pedagógovia nájdu v sekcii Pre učiteľov užitočné materiály, vďaka ktorým sa žiaci a študenti v škole môžu hravou a pútavou formou dozvedieť viac o téme, otvoriť diskusiu a budovať si správne návyky.

Vĺčatá.sk
vlcata.sk
Portál vlcata.sk informujeme o zmysluplných hrách a technológiách, ktoré si zaslúžia pozornosť rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí sa stretávajú s mladými hráčmi. Tiež ponúkajú prednášky pre učiteľov, lektorov a rodičov o využití hier s edukatívnym potenciálom a estetickou hodnotou a moderných technológií vo vzdelávaní.

zmudri
zmudri.sk
Mladí ľudia trávia na internete veľké množstvo času. Partia 6 priateľov sa rozhodla prinášať do online priestoru plnohodnotný obsah pre mladých a pripraviť ich na reálny dospelý život. Zmudri ponúka bezplatné videokurzy študentom základných a stredných škôl a tiež ich pedagógom v témach digitálnej bezpečnosti, kritického myslenia a hoaxov, ale aj v ďalších oblastiach a predmetoch.

Informatika 2.0
informatika20.sk
Informatika 2.0 je projekt dvoch učiteľov informatiky z programu Teach for Slovakia, ktorí pripravili 231 plánov hodín pre 3. - 9. ročník ZŠ (33 pre každý ročník). Každý plán hodiny je diferencovaný na 3 úrovne tak, aby sa dal použiť na všetkých školách na Slovensku a bol tak prispôsobený všetkým deťom.
Užitočným je aj webinár detskej psychologičky Márie Tóthovej Šimčákovej, ktorá sa venuje bezpečnému a zodpovednému správaniu sa detí v online priestore. Ponúka rady a tipy pre učiteľov a učiteľky.

Aj Ty v IT
ajtyvit.sk
Organizácia pomáha dievčatám objavovať svet IT. Vzdeláva, motivuje a štartuje ich kariéru v IT. Pomáhajú vytvárať prostredie, v ktorom sa IT stáva dostupným pre všetky ženy.

Partneri projektu

Strategický partner:
Nadácia Orange
Hlavný partner:
ARICOMA
Mediálny partner:
nadaciaorange
Copyright © 2024. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka