Tel.: +421 907 797 236

Techniky vyučovacích hodín

Brainstorming (voľný preklad Burza nápadov) je skupinová technika zameraná na generovanie čo najviac nápadov na danú tému.  V skupine žiakov je ideálnou na zozbieranie prekonceptov (predpokladov a skúseností) na ktoré učiteľ  v aktivite môže nadviazať a rozvinúť ich. Brainstorming prebieha jasným stanovením otázky alebo problematiky ku ktorej žiaci voľne vyjadrujú svoje nápady, názory, presvedčenie, či asociácie, ktoré sú následne dôsledne zapisované (žiakmi, či učiteľom na tabuľu).

Myšlienkové mapy (Mind Maps) sú  grafickým spracovaním riešeného problému alebo učebnej látky pomocou grafov (množín) zahŕňajúcich všetky podstatné aspekty a dimenzie problému a ich vzájomné väzby a súvislosti. Mapy sú vytvárané buď pomocou farebných ceruziek na papier alebo na tabuľu. Učiteľ pritom kladie otázky na možné väzby a súvislosti, žiaci ich pomenúvajú a učiteľ ich zapisuje a zakresľuje.

Názorová škála
Používa sa pri riešení témy, pri ktorej sa dajú jasne a zrozumiteľne formulovať protichodné póly problému. Metóda rozvíja schopnosť žiaka vyjadriť svoj postoj označením miesta na škále tak, aby čo najlepšie zodpovedal jeho názoru. Pri realizovaní techniky názorovej škály najprv žiakov zoznámime s témou a na vopred určené miesto v triede (opačné strany miestnosti) umiestnime nápisy s protichodnými stanoviskami  (napr. Súhlasím s tvrdením /ÁNO – Nesúhlasím s tvrdením /NIE ). Potom uvedieme jeden názor či tvrdenie a požiadame žiakov o zaujatie miesta na škále. Získame tak vizualizáciu názoru celej skupiny žiakov.

Partneri projektu

Generálny partner:
nadacia-orange2
Mediálny partner:
nadaciaorange
Partneri:

Projekt prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Copyright © 2019. Občianske združenie Detský čin roka
Partner webstránky: AlejTech – tvorba webstránok
Občianske združenie Detský čin nemá zamestnancov, projekt realizujeme popri práci, pripravujeme a tlačíme pedagogické materiály, ktoré školy zdarma využívajú na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky, a každý rok bojujeme o finančnú udržateľnosť.
PODPORTE Detský čin roka